Doneer

Search Website

Transparantie en betrouwbaarheid: De kernwaarden van Al-Ayn

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport

Transparantie en betrouwbaarheid: De kernwaarden van Al-Ayn

01 January 2024

Introductie

In onze hedendaagse maatschappij zijn transparantie en betrouwbaarheid onontbeerlijke pijlers voor goede doelen. Al-Ayn, een organisatie die zich inzet voor de minderbedeelden, belichaamt deze kernwaarden als fundament van hun missie. In dit blog duiken we in de essentie van deze principes en hoe Al-Ayn ze toepast om echt verschil te maken. Ontdek de impact van oprechtheid en vertrouwen in de wereld van filantropie.

Hoe Al-Ayn de transparantie in goede doelen bevordert

Transparantie is tegenwoordig een onmisbaar aspect van elke organisatie, vooral als het gaat om goede doelen waarbij het vertrouwen van donoren en begunstigden op het spel staat. Al-Ayn heeft dit begrepen en zet zich in om transparantie te integreren in alle lagen van de organisatie. Zij doen dit door middel van duidelijke rapportages, open communicatie over hun werkzaamheden en het bestedingsbeleid inzake de giften.

In de praktijk betekent dit dat Al-Ayn regelmatig gedetailleerde updates publiceert over hun projecten en waar de donaties precies naartoe gaan. Dit doen ze niet alleen via hun website, maar ook via nieuwsbrieven en sociale media. Een voorbeeld hiervan is de zichtbare impact die gedoneerde middelen hebben op individuele levens, versterkt door persoonlijke verhalen van de begunstigden zelf.

Daarnaast organiseert Al-Ayn evenementen waarbij belanghebbenden, inclusief donateurs, uitgenodigd worden om een kijkje te nemen in de keuken. Dit biedt de mogelijkheid voor directe interactie en het stellen van vragen, wat de transparantie ten goede komt. Deze toewijding aan openheid wordt verder versterkt door het naleven van internationale standaarden voor liefdadigheidsorganisaties.

Niet alleen de financiële transparantie wordt belicht, maar ook de operationele kant van de organisatie. Al-Ayn zorgt ervoor dat alle processen, van fondsenwerving tot projectuitvoering, helder en begrijpelijk zijn voor iedereen die geïnteresseerd is. Dit helpt bij het afbreken van barrières tussen de organisatie en haar stakeholders.

Deze inspanningen leiden tot een sterk verhoogd vertrouwen van zowel bestaande als potentiële donateurs. Men weet waar elke euro naartoe gaat en kan de tastbare resultaten van hun giften zien. Zo bouwt Al-Ayn aan een relatie die stoelt op wederzijds respect en helderheid, essentiële pijlers voor duurzame steun aan goede doelen.

Transparantie en betrouwbaarheid als fundament voor Al-Ayn’s missie

Al-Ayn heeft betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Dit zien we terug in alles wat ze doen; van de keuzes die ze maken bij het ondersteunen van projecten tot de nauwkeurigheid in de financiële administratie. De organisatie begrijpt dat betrouwbaarheid de basis vormt waarop duurzame relaties met alle betrokkenen worden gebouwd.

De missie van Al-Ayn is groot en nobel, maar zonder een rotsvaste basis van vertrouwen zou het moeilijk zijn om deze te realiseren. Dit is waarom de organisatie zich houdt aan een strikte ethische code en altijd probeert te handelen in het beste belang van de begunstigden en donoren.

Betrouwbaarheid uit zich niet alleen in het financiële beleid, maar ook in de manier waarop de organisatie communiceert. Al-Ayn is consequent in haar boodschap, zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Dit schept een omgeving waarin donoren en partners zonder twijfel kunnen bijdragen aan het gemeenschappelijke doel.

De organisatie ondergaat regelmatig externe audits om haar betrouwbaarheid te waarborgen. Deze onafhankelijke controleurs bevestigen de integriteit en effectiviteit van Al-Ayn bij het nastreven van haar doelen. Het is een noodzakelijke stap om aan te tonen dat ze de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het beheren van andermans middelen serieus nemen.

Ten slotte is betrouwbaarheid ook terug te vinden in de persoonlijke relaties die Al-Ayn opbouwt. Zij erkennen het belang van één-op-één contact en gaan verder dan enkel zakelijke interacties. Door betrouwbaarheid te verankeren in deze relaties, verzekert Al-Ayn zich van een stevig netwerk dat de organisatie ondersteunt in haar missie.

Kernwaarden die Al-Ayn onderscheiden in liefdadigheid

Naast transparantie en betrouwbaarheid zijn er andere kernwaarden die Al-Ayn onderscheiden in de sector van liefdadigheid. Deze waarden zijn empathie, toewijding en innovatie. Empathie is de drijvende kracht van de organisatie; het vermogen om zich te verplaatsen in de situatie van anderen en echt te begrijpen wat zij nodig hebben.

Toewijding is zichtbaar in de volharding waarmee Al-Ayn haar doelen nastreeft. Ze laten zich niet afschrikken door tegenslagen of uitdagingen. Dit blijkt uit hun lange termijn betrokkenheid bij projecten en het consequent volgen van hun missie, zelfs als de omstandigheden minder gunstig zijn.

Innovatie is een ander kernaspect van Al-Ayn’s werk. Ze zijn constant op zoek naar nieuwe en betere manieren om hun missie te vervullen. Dit kan gaan om het toepassen van nieuwe technologieën in fondsenwerving of het uitdenken van creatieve oplossingen voor complexe problemen. Door innovatief te zijn, blijft Al-Ayn relevant en effectief in een snel veranderende wereld.

Deze kernwaarden zijn verweven in de cultuur van Al-Ayn en geven richting aan elke beslissing die wordt genomen. Ze zijn meer dan alleen woorden; het zijn principes die tot uiting komen in de daden van de organisatie.

Het gaat hierbij niet alleen om het bieden van hulp, maar ook om het inspireren van anderen om zich ook in te zetten voor een betere wereld. Door vast te houden aan deze kernwaarden onderscheidt Al-Ayn zich als een toonaangevende organisatie op het gebied van liefdadigheid.

Belang van transparantie en betrouwbaarheid bij het kiezen van goede doelen

Het kiezen van een goed doel om te ondersteunen is geen beslissing die licht genomen moet worden. Transparantie speelt hierbij een cruciale rol. Het helpt donateurs te begrijpen hoe hun bijdragen worden gebruikt en of de organisatie haar beloften nakomt. Zonder transparantie zou het vertrouwen snel kunnen eroderen.

Bij het beoordelen van verschillende goede doelen, kijkt men vaak naar het percentage van de giften dat direct ten goede komt aan de missie. Al-Ayn blinkt uit in dit opzicht, door duidelijk te communiceren over de allocatie van fondsen en te laten zien dat het merendeel direct naar de hulpverlening gaat.

Niet alleen de financiële aspecten zijn van belang, maar ook hoe de organisatie omgaat met de mensen die ze dient. Transparantie over de impact van het werk geeft donateurs een gevoel van betrokkenheid en verzekert hen dat hun bijdrage een verschil maakt.

Transparantie is ook essentieel voor de verantwoording naar toezichthouders en de bredere samenleving. Het stelt goede doelen in staat om vertrouwen op te bouwen bij een bredere groep stakeholders, wat leidt tot meer steun en een grotere impact.

De keuze voor een goed doel zoals Al-Ayn, dat transparantie als kernwaarde heeft, betekent kiezen voor integriteit en zekerheid. Donateurs kunnen rustig slapen met de wetenschap dat hun geld goed wordt besteed en dat de organisatie er alles aan doet om haar missie te realiseren met het grootste respect voor haar donateurs en begunstigden.

Al-Ayn’s benadering om vertrouwen te winnen

Vertrouwen winnen is niet iets dat van de ene op de andere dag gebeurt. Het is een proces dat tijd en consistentie vergt. Al-Ayn heeft dit proces verfijnd door transparantie en betrouwbaarheid op de voorgrond te stellen in al haar activiteiten. Dit begint bij de allereerste interactie met potentiële donateurs en blijft consistent door de gehele relatie heen.

Al-Ayn maakt gebruik van persoonlijke verhalen en getuigenissen om de impact van hun werk te laten zien. Dit vermenselijkt de missie en stelt mensen in staat om een emotionele connectie met het werk te maken. Mensen steunen mensen, en door de verhalen van individuele successen en overwinningen te delen, bouwt Al-Ayn een brug van vertrouwen met haar supporters.

De organisatie zorgt ook voor professioneel en toegankelijk klantcontact. Of het nu gaat om het beantwoorden van vragen via de telefoon of het reageren op opmerkingen op sociale media, Al-Ayn streeft naar een snelle en open communicatie. Dit toont aan dat zij de input en zorgen van hun supporters serieus nemen.

Door te investeren in duurzame projecten en langetermijnrelaties toont Al-Ayn aan dat ze niet op zoek zijn naar snelle successen, maar naar blijvende verandering. Dit langetermijnperspectief is essentieel om het vertrouwen van donateurs te winnen en vast te houden.

Al-Ayn’s benadering om vertrouwen te winnen is er één van consistentie, engagement en openheid. Het is een benadering die tijd vergt, maar de betrouwbare fundamenten die hierdoor worden gelegd, zijn van onschatbare waarde voor de duurzaamheid van hun missie en de levens die zij daarmee veranderen.

Waarom transparantie en betrouwbaarheid tellen bij Al-Ayn

In de wereld van liefdadigheid zijn transparantie en betrouwbaarheid geen luxe, maar een noodzaak. Bij Al-Ayn zijn het deze principes die hen helpen om vertrouwen op te bouwen met iedereen die betrokken is bij hun organisatie. Maar waarom zijn deze waarden zo cruciaal in hun werk?

Transparantie betekent voor Al-Ayn helder communiceren over acties en resultaten. Het stelt de organisatie in staat om verantwoordelijkheid af te leggen voor de stappen die ze zetten. Donateurs kunnen zo zien hoe hun bijdrage een daadwerkelijk verschil maakt in de levens van individuen.

Betrouwbaarheid, aan de andere kant, gaat over het consequent nakomen van beloftes en het behouden van een sterke ethische code. Voor een organisatie die zich richt op hulpverlening, is het een fundament waarop lange termijn succes wordt gebouwd. Mensen zijn geneigd hun steun te verlengen als ze weten dat ze op een organisatie kunnen rekenen.

Deze principes zijn bij Al-Ayn niet slechts woorden op papier, maar harde feiten die worden weerspiegeld in hun dagelijkse operaties. De keuze voor transparantie en betrouwbaarheid is een bewuste strategie die de organisatie helpt om haar doelen te bereiken. Maar hoe beïnvloeden deze waarden de kwaliteit en de efficiëntie van hun hulpverlening?

Om dit te begrijpen, moeten we kijken naar de directe link tussen deze waarden en de impact die ze hebben op de levens van de mensen die worden geholpen. Het zijn waarden die niet alleen respect en vertrouwen opwekken, maar ook de geloofwaardigheid van Al-Ayn als een effectieve liefdadigheidsorganisatie verhogen. Is dat niet het soort organisatie waarmee je geassocieerd wilt worden?

De impact van Al-Ayn’s kernwaarden op hulpverlening

Stel je voor dat je donateur bent en je wilt zeker weten dat jouw bijdrage een echte impact maakt. Daar komen de kernwaarden van Al-Ayn om de hoek kijken. Deze waarden beïnvloeden niet alleen hoe de organisatie wordt waargenomen, maar ook hoe doeltreffend hun hulpverlening is.

Door transparant te zijn, geeft Al-Ayn inzicht in hoe giften worden besteed. Gedetailleerde rapportages laten zien welke programma’s worden gefinancierd en wat de resultaten zijn. Dit niveau van openheid zorgt ervoor dat hulpverlening niet alleen een belofte is, maar een verifieerbaar feit.

Een betrouwbare organisatie zoals Al-Ayn zorgt ervoor dat de belangen van de begunstigden altijd voorop staan. Dit commitment aan hun missie zorgt ervoor dat ze altijd zoeken naar de meest efficiënte manieren om hulp te bieden, waardoor elke euro verantwoord wordt besteed.

Maar wat is het effect van deze waarden op de mensen die hulp ontvangen? Het resulteert in hulpverlening die niet alleen tijdig en effectief is, maar ook afgestemd op de daadwerkelijke behoeften van de gemeenschap. Het bouwt een organisatiecultuur waarin niets belangrijker is dan het positief beïnvloeden van mensenlevens.

En wat is de invloed op de medewerkers en vrijwilligers? Deze waarden creëren een werkomgeving waar een ieder trots is op zijn of haar werk. Het motiveert het team om te blijven streven naar excellentie in service en hulpverlening, want zij zien de directe invloed van hun werk op anderen.

Opbouwen van duurzame relaties door Al-Ayn’s openheid

Een transparante en betrouwbare liefdadigheidsorganisatie als Al-Ayn begrijpt het belang van duurzame relaties. Maar hoe bouwt men aan dergelijke relaties? Openheid is hierbij de sleutel. Het gaat erom dat stakeholders altijd weten wat er binnen de organisatie gebeurt.

Al-Ayn heeft openheid omarmd als een middel om bruggen te bouwen tussen de organisatie en haar donateurs. Door informatie vrijelijk te delen, voelen donateurs zich meer betrokken en onderdeel van de missie. Dit is cruciaal voor het vestigen van langetermijnrelaties.

Openheid stelt Al-Ayn ook in staat om feedback te ontvangen en te verwerken. Wanneer donateurs suggesties kunnen doen en zien dat hun input serieus wordt genomen, groeit de relatie en wordt deze sterker. Zijn dit niet de soorten relaties die elke organisatie zou moeten nastreven?

Door consequent te zijn in deze openheid, creëert Al-Ayn een verwachtingspatroon dat keer op keer wordt waargemaakt. Dit versterkt niet alleen het vertrouwen, maar zorgt ook voor een stabiele basis waarop toekomstige projecten en samenwerkingen kunnen worden gebouwd.

En laten we niet vergeten dat duurzame relaties niet alleen goed zijn voor de organisatie zelf, maar ook voor de bredere gemeenschap die zij dient. Het zorgt voor een continuïteit van steun en hulp, wat essentieel is voor het bereiken van langdurige verandering in de levens van mensen die dat het meest nodig hebben.

Al-Ayn bewijst de kracht van transparante liefdadigheid

Als bewijs van de kracht van transparante liefdadigheid, hoeven we alleen maar te kijken naar de successen die Al-Ayn heeft behaald. Door open te zijn over hun werkwijze, hebben ze niet alleen het vertrouwen van hun donateurs gewonnen, maar ook aangetoond dat transparantie leidt tot betere resultaten.

Het is fascinerend om te zien hoe de openheid van Al-Ayn heeft geleid tot een grotere betrokkenheid van donateurs. Dit heeft een sneeuwbaleffect gecreëerd waarbij meer hulp en middelen beschikbaar komen voor diegenen die dat het meest nodig hebben.

Transparante liefdadigheid is niet enkel een kwestie van ethiek, maar ook van strategie. Al-Ayn heeft laten zien dat door duidelijk te zijn over de impact van donaties, men ook de effectiviteit van de hulpverlening kan verhogen. Is dit niet het ultieme bewijs van de kracht van openheid?

De verhalen van de begunstigden zelf geven de kracht van transparantie een gezicht. Deze verhalen zijn een testament van het werk dat Al-Ayn doet en de veranderingen die tot stand worden gebracht. Zonder transparantie zouden deze verhalen wellicht nooit het licht hebben gezien.

Het is duidelijk dat de transparante aanpak van Al-Ayn niet alleen goed is voor het opbouwen van vertrouwen, maar ook voor het inspireren van anderen om actie te ondernemen. Het is een voorbeeld dat hopelijk door vele andere organisaties zal worden gevolgd, voor een wereld waarin liefdadigheid en transparantie hand in hand gaan.

Conclusie

In deze tijd is het essentieel dat organisaties zoals Al-Ayn zich richten op transparantie en betrouwbaarheid, waarden die de hoeksteen vormen voor hun activiteiten. Door consequent de kernwaarden van goede doelen na te leven, bouwen ze aan een solide fundament van vertrouwen met hun donateurs en gemeenschap. Het is door deze toewijding aan helderheid in handelen en integriteit in intenties dat dergelijke organisaties blijvend impact kunnen maken.

Sluit je nu aan bij de beweging! Wacht niet langer en pak deze kans om een daadwerkelijk verschil te maken. Met Al-Ayn kun je met volle vertrouwen stappen zetten richting een transparante en betrouwbare toekomst voor hen die het het hardst nodig hebben. Jouw donatie, groot of klein, heeft impact. Laat je hart spreken en draag vandaag nog bij. Doe een gift en word deel van de oplossing!


Related