Doneer

Search Website

Zakat Al-Fitra

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport

Zakat Al-Fitra

Donate

Zakat al-Fitr, ook bekend als Fitrana, is een verplichte aalmoes betaald door degenen die het zich kunnen veroorloven. Zakat Al-Fitr is één sa’a (3kg) van een veelvoorkomend basisvoedsel in uw land (bijvoorbeeld rijst). U kunt ook het monetaire equivalent van 3kg van dergelijk voedsel in uw lokale valuta betalen. Al-Ayn heeft dit berekend als €9 per persoon voor Ramadan 2024.

De Impact van Zakat Al-Fitr

Met meer dan een miljard mensen die wereldwijd met armoede te maken hebben, speelt Zakat Al-Fitr een cruciale rol bij het verlichten van moeilijkheden. Het zorgt voor de voorziening van basisbehoeften, helpt en bestrijdt honger onder gemarginaliseerden tijdens de feestelijke gelegenheid van Eid Al-Fitr.

 

Betaal uw Zakat Al-Fitr

Deze daad van liefdadigheid zegent u en uw gezin en houdt zich aan de principes van ons geloof en ondersteuning voor degenen in nood. Doneer nu uw Zakat Al-Fitr en zet die stap richting het beëindigen van armoede.

Over Zakat Al-Fitr

Door Zakat Al-Fitr op deze pagina te betalen, machtigt u Al-Ayn om de Zakat namens u te betalen. U machtigt Al-Ayn ook om de jurisprudentiële vereisten uit te voeren om het eigendom van het door u elektronisch betaalde bedrag over te dragen van uzelf naar Al-Ayn, ter compensatie van het bedrag dat namens u is betaald. Het bedrag per persoon is €9 (met de intentie dat het in plaats van 3kg rijst is en elk overschot daarvan Sadaqa is).

Zakat Al-Fitr (Fitrana) vanuit Nederland kan op elk moment tijdens de maand Ramadan in de donatiebussen van Al-Ayn worden geplaatst, tot aan de middag op de dag van Eid (of Salatul Eid als men het bidt). Zakat Al-Fitr kan ook op deze pagina worden betaald, terwijl u Al-Ayn machtigt om de betaling van Zakat Al-Fitr namens u te doen.

Houd er ook rekening mee dat het voor sponsoren verplicht is om de Zakat van het weeskind dat zij sponsoren te betalen. De betaling moet in verhouding staan tot het bedrag van het levensonderhoud van het kind dat de sponsor dekt. Uit voorzorg kan de sponsor het volledige bedrag van de Zakat betalen. Als ze in voorgaande jaren niet hebben betaald, moeten ze dit ook uit voorzorg doen, met de intentie (Niyya) van “Al-Qurba Al-Mutlaqa” (het zoeken van nabijheid tot Allah).

Vertrouw op de Hulpverlening

Sinds de oprichting heeft Al-Ayn directe steun en zegeningen genoten van Al-Sayyid Al-Sistani. Dit omvat zijn machtiging om religieuze bijdragen en donaties te ontvangen. Al-Ayn heeft meer dan 18 jaar ervaring met hulpverlening en zal uw religieuze bijdragen veilig vervullen in volledige overeenstemming met de sharia.

Vragen over Zakat Al-Fitr

Als u vragen of problemen heeft over hoe u aan uw Zakat Al-Fitr verplichtingen kunt voldoen, neem dan contact met ons op voor een stapsgewijze handleiding over het optimaliseren van uw donatie.

Veelgestelde vragen

Wie moet Zakat Al-Fitra betalen?

Zakat Al-Fitra is een verplichte betaling voor elke volwassen moslim die mentaal gezond, bewust en financieel in staat is (dat wil zeggen, in staat is om de kosten van levensonderhoud voor henzelf en hun gezin gedurende één jaar te dekken, of een beroep heeft waarmee ze dat kunnen). Zakat Al-Fitra moet ook namens alle afhankelijken, jong of oud, worden betaald.

Hoeveel bedraagt Zakat Al-Fitra?

Zakat Al-Fitra komt overeen met één sa’a (3 kg) van een veelvoorkomend basisvoedsel in jouw land (bijv. rijst). Je kunt ook het geldbedrag betalen dat overeenkomt met 3 kg van dit voedsel in jouw lokale valuta.

Kan ik Zakat Al-Fitra betalen zonder aan te geven dat dit het geldelijke equivalent is van een basisvoedsel?

Je moet de intentie hebben dat wat je betaalt gelijk is aan 3 kg van een veelvoorkomend basisvoedsel in jouw land.

Moet ik Zakat Al-Fitra berekenen op basis van de kosten van het basisvoedsel in mijn land, of het land waar de behoeftigen de Zakat zullen ontvangen?

Zakat Al-Fitra moet worden berekend op basis van de kosten in het land waarin u zich bevindt.

Hoeveel is de Zakat Al-Fitra in Nederland?

Zakat Al-Fitra kan in Nederland worden betaald als €9,00 wat het geldelijke equivalent is van 3 kg rijst.

Wanneer moet ik Zakat Al-Fitra betalen?

Zakat Al-Fitra kan op elk moment tijdens de maand Ramadan worden betaald, tot 12.00 uur op de dag van Eid (of tot aan het Eid-gebed voor degenen die het bidden).

Is het toegestaan om Zakat Al-Fitra online of via bankoverschrijving te betalen?

Ja, dat kan, maar hier zijn twee dingen voor nodig:

 1. U moet de ontvangende organisatie (bijv. Al-Ayn) machtigen om Zakat Al-Fitra namens u te betalen.
 2. Het geld moet voor het middaguur op de dag van Eid door de behoeftigen zijn ontvangen, omdat de betekenis van azl (het geld opzij leggen) niet van toepassing is op elektronische overschrijvingen. Het geven van Zakat Al-Fitra aan Al-Ayn voldoet aan deze voorwaarde.
Moet ik Zakat Al-Fitra betalen van het kind dat ik sponsor?

Volgens een religieus oordeel is het verplicht voor sponsors om Zakat Al-Fitra te betalen voor het weeskind dat ze sponsoren. De betaling moet in verhouding staan tot het bedrag van het levensonderhoud van het kind dat de sponsor dekt. Als u bijvoorbeeld al hun levensonderhoud dekt, moet u het volledige bedrag betalen. Als u de helft van hun levensonderhoud dekt, moet u de helft van het bedrag betalen, enzovoort. U kunt als voorzorgsmaatregel het volledige bedrag van de Zakat betalen.

Wat moet ik doen als ik Zakat Al-Fitra de afgelopen jaren niet heb betaald voor het kind dat ik sponsor?

Als u in voorgaande jaren geen Zakat Al-Fitra hebt betaald, moet u dit nu als voorzorgsmaatregel betalen, met de intentie (niyya) van “Al-Qurba Al-Mutlaqa” (het zoeken van nabijheid tot God).

Scholar Verified 1

 

 

Onze inhoud wordt regelmatig beoordeeld en geverifieerd door de Algemene supervisor van Al-Ayn, zoals aangesteld door Al-Sayyid Al-Sistani