Doneer

Search Website

Een lichtpunt in het leven van weeskinderen: Het sponsorprogramma van Al-Ayn

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport

Een lichtpunt in het leven van weeskinderen: Het sponsorprogramma van Al-Ayn

20 January 2024

Inleiding

In een wereld waar miljoenen kinderen zonder ouders opgroeien, biedt het sponsorprogramma van Al-Ayn een straal van hoop door hen niet alleen van de basisbehoeften te voorzien maar ook door hun potentieel te ontsluiten voor een betere toekomst. Sinds de oprichting in 2006 heeft Al-Ayn zich gewijd aan het transformeren van de levens van weeskinderen in Irak, en heeft sindsdien haar activiteiten uitgebreid naar Afghanistan en Ghana.

De Missie van Al-Ayn: Een Stralende Toekomst Bouwen

Met meer dan 18 jaar ervaring heeft Al-Ayn een diepgaand verschil gemaakt in het leven van meer dan 170.000 weeskinderen door hen te voorzien van de middelen die ze nodig hebben om te gedijen. De organisatie ontvangt directe steun van Al-Sayyid Al-Sistani, inclusief autorisatie voor het ontvangen van religieuze heffingen en donaties, wat de integriteit en effectiviteit van hun werk verder onderstreept.

Een Unieke Benadering van Sponsoring

Wat Al-Ayn onderscheidt, is haar holistische benadering van kindersponsoring. Het programma gaat verder dan alleen financiële hulp; het biedt een uitgebreid zorgsysteem inclusief psychologische rehabilitatie, kwaliteitszorg, veilige huisvesting, educatieve ondersteuning, en meer. Deze benadering zorgt ervoor dat weeskinderen niet alleen overleven maar ook gedijen. En dat voor slechts €68,00 per maand

Impact en Resultaten

De resultaten spreken voor zich. Door de jaren heen heeft Al-Ayn talloze kinderen voorzien van medische zorg, educatieve kansen, en psychologische ondersteuning. Onze Lichtende Sterren Centra dienen als veilige havens voor weeskinderen, waar ze toegang hebben tot gezondheidszorg, psychologische diensten, en beroepsopleidingen. Deze centra zijn cruciaal voor de holistische ontwikkeling van de kinderen en voorzien in een breed scala aan behoeften, van medische zorg tot beroepstraining.

Hoe U Kunt Helpen

Deelnemen aan het sponsorprogramma van Al-Ayn is een directe manier om een positieve impact te maken in het leven van een weeskind. Door maandelijkse sponsoring of een eenmalige donatie, kunt u bijdragen aan de transformatie van hun toekomst. Uw steun stelt Al-Ayn in staat om nog meer kinderen te bereiken en hen de zorg en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben.

Conclusie

In een wereld vol uitdagingen biedt Al-Ayn een hoopvol pad voor weeskinderen door hen niet alleen te voorzien van essentiële levensbehoeften maar ook door hen te empoweren om hun dromen na te streven. Door deel te nemen aan sponsorprogramma, kunt u een cruciale rol spelen in het veranderen van het leven van een kind en hen helpen een betere toekomst op te bouwen. Laten we samenwerken om een verschil te maken in de levens van deze kinderen, één kind tegelijk.


Related